Nghi lễ Baptem

Chết vinh còn hơn sống nhục.

Bạn muốn chết một lần và sống đời đời?

Trước khi thăng thiên, Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:

“Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu báptêm sẽ được cứu, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt ” (16:15, 16). Ở đây chúng ta thấy mạng lệnh của Chúa Jesus rất đơn giản và rõ ràng. Chỉ những ai trở nên tín đồ thật bằng cách đặt đức tin nơi Đấng Christ thì sẽ chịu báptêm. Vì vậy, rõ ràng những người chịu báptêm phải đủ lớn để tự quyết định tin Đấng Christ. Một số trẻ em đã tiếp nhận Chúa lúc còn nhỏ. Nếu chúng có đức tin đúng đắn với Chúa, chúng đã sẵn sàng để chịu báptêm.

Dường như Kinh Thánh nói đến “tuổi chịu trách nhiệm”. Đây là lứa tuổi đứa trẻ biết phân biệt phải trái. “Vào lúc này, đứa trẻ này được cai sữa và biết được điều phải trái. ..” (Ês 7:16 NIV). Đến tuổi đó, con cái của những tín đồ đã được an toàn bởi đức tin của bố mẹ chúng.”… bằng chẳng vậy con cái anh em nên chẳng sạch, song nay đều là thánh ” (ICôr 7:14b).Trong Mat 28:19, 20 Chúa Jesus đã ra lệnh cho các môn đồ của Ngài rằng: “Vậy hãy đi môn đồ hóa muôn dân, hãy nhơn danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm báptêm cho họ và dạy họ giữ tất cả những gì mà ta đã truyền cho các ngươi, và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến đời đời “.Ở đây lời Kinh Thánh cũng rất rõ ràng. Chỉ những ai trở thành môn đồ bằng cách chọn theo Chúa Jesus Christ và sự giảng dạy của Ngài thì sẽ được báptêm.Bây giờ Chúa Jesus nói đến những điều kiện để trở thành một môn đồ như sau: “Nếu ai đến theo ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, anh chị em (so sánh tình yêu của họ đối với ta), và ngay cả chính mình, thì không thể làm môn đồ ta. Hễ ai không vác thập tự giá mà theo ta thì không thể làm môn đồ ta ” (Lu 14:26, 27 amp).

(Trích: www.nhulieuthanhkinh.com/index.php/tham-kho-c-c/cay-gy-ca-ngi-chn-by/84-ba-phn-ca-hi-thanh/1741-e52-phep-baptem-bng-nc-phn-i.html)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *